Stel cookie voorkeur in

Waar onze school voor staat

In onze kernwaarden, missie en visie hebben we vastgelegd waar onze school voor staat. U treft ze hieronder aan.

 

Kernwaarden

»   Samenwerking

»   Plezier

»   Verantwoordelijkheid

»   Openheid

»   Vakbekwaamheid

 

Missie

Ieder kind leert gemotiveerd voor zichzelf én voor zijn toekomstige rol in de maatschappij.

 

Onze visie in het kort

In de loop van vier jaar (2016-2020) zal kindcentrum Ontdekrijk zich ontwikkelen tot een school die garant staat voor innovatief, kwalitatief en opbrengstgericht onderwijs en waar met plezier wordt geleerd en met plezier leren wordt gefaciliteerd door effectief leerkrachtgedrag. Boeiend en uitdagend leren van en met kinderen staat centraal.

Binnen de school voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. De organisatie van het onderwijs is dusdanig dat samenwerking tussen leerkrachten wordt bevorderd omdat we er in geloven dat bij samenwerking een hoger onderwijsniveau kan worden bereikt. Leerkrachten hebben vakbekwaamheid hoog in het vaandel staan en zorgen voor een continue ontwikkeling van zichzelf en van hun collega´s.  De basis voor de ontwikkeling van het gehele team is de wens om een professionele leergemeenschap te zijn.

Leerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces en hebben inzicht in hun leerdoelen. Zij leren niet alleen voor en van de school , maar ook voor en van het leven. Dit leren voor het leven wordt onder andere ingevuld door het concept De Vreedzame School en de inbedding van 21e eeuwse vaardigheden.

Het onderwijs op Ontdekrijk gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid èn drang om te onderzoeken bij kinderen. Leren moet leuk en uitdagend zijn voor alle leerlingen.

De ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Zij spelen een belangrijke rol bij de ‘schoolse’ ontwikkeling van hun kind. We gaan uit van educatief partnerschap met de ouders.

 

Onderwijs

Motivatie en nieuwsgierigheid

Onderzoek toont aan dat gemotiveerde leerlingen tot betere leerresultaten komen en zich prettiger voelen in de school. In de visie van Ontdekrijk komt deze motivatie tot stand als kinderen in een rijke leeromgeving aangesproken worden op hun natuurlijke nieuwsgierigheid, weten waarvoor en waarom ze leren en inzicht hebben in hun vorderingen.  We gaan nadrukkelijk kijken naar onderwijsvormen die kinderen prikkelen om te leren. Niet omdat ze het moeten, maar omdat ze het willen.

Ook van belang is dat kinderen zelfstandig beslissingen kunnen nemen over de planning van hun werkzaamheden en wat ze wanneer willen leren. Zelfstandig werken en plannen krijgt een belangrijke plaats in Ontdekrijk en wordt consistent van groep 1 t/m 8 toegepast op basis van schoolbrede afspraken.

 

Samenwerken

Een van de 21e eeuwse vaardigheden is samenwerken. Samenwerking op Ontdekrijk krijgt een structurele plek in het onderwijs. We kiezen hierbij voor de methodiek ‘structureel coöperatief leren’ van dr. Spencer Kagan.

 

Kernvakken

Technisch en begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling zijn en blijven van groot belang in ons onderwijs. We streven naar een ‘excellent’ niveau van vakbekwaamheid in het onderwijzen van deze kernvakken. We richten werkgroepen in die continu streven naar verbetering van ons onderwijs in de kernvakken.

 

Leren voor het leven

We willen onderwijs verzorgen dat toekomstgericht is. De 21e eeuwse vaardigheden zoals hieronder weergegeven in de lichtgekleurde cirkel krijgen een prominente plaats in ons onderwijs.

 

 

Kinderen leren niet alleen voor en van de school , maar ook voor en van het leven. Dit leren voor en van  het leven wordt voor een belangrijk deel ingevuld door het concept De Vreedzame School. De Vreedzame school krijgt een meer prominente plek in onze school. We ‘doen’ niet de Vreedzame School, we zijn een Vreedzame School. De school gaat ook de blik meer naar buiten richten: de Vreedzame Wijk. We zoeken samenwerking met wijkbewoners, instellingen en bedrijven om het leren voor en van het leven inhoud te geven.

Creativiteit, probleemoplossend vermogen, communiceren, ICT-geletterdheid, samenwerken en kritisch denken worden verweven in het curriculum.

ICT

De inzet van ICT wordt nadrukkelijk gezien als middel en niet als doel. ICT moet ondersteunend zijn aan onze missie en onze visie op onderwijs. Bij het zelfstandig werken kan en zal de inzet van ICT een belangrijke rol spelen.  Nader bepaald zal moet worden of naast PC’s hier ook tablets en/of laptops een rol moeten spelen.

Team

Wanneer er veel gesproken wordt over het onderwijs dat we verzorgen en er veel tijd en energie wordt besteed aan het gezamenlijk ontwikkelen, onderzoeken, evalueren en verbeteren van ons didactisch en pedagogisch handelen zal de kwaliteit drastisch verbeteren. We willen als school een professionele leergemeenschap vormen.  In de komende vier jaar wordt een duidelijke structuur neergezet voor deze professionele leergemeenschap en gaan we er daadwerkelijk invulling aan geven. Het kernwoord hier is ‘samen’. Door met elkaar concreet invulling te geven aan de professionele leergemeenschap bereiken we synergetische effecten waardoor we boven ons zelf uit kunnen stijgen en op hoog niveau onderwijs kunnen verzorgen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen en elkaars ontwikkeling!

Organisatie

Als je gedeelde verantwoordelijkheid, vakbekwaamheid en de mogelijkheid om van elkaar te leren van essentieel belang vindt, moet de organisatie van het onderwijs daar ondersteunend aan zijn. Ontdekrijk wil naar een organisatiestructuur toegroeien waarin meerdere leerkrachten gezamenlijk het onderwijs verzorgen en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een grote groep leerlingen.

Vakbekwaamheid wordt gewaarborgd als voor de kernvakken vakspecialisten in de school aanwezig zijn. Dit zijn leerkrachten die alleen les geven in bijvoorbeeld rekenen of taal/begrijpend lezen. Zij zijn volledig op de hoogte van de doorgaande leerlijnen en faciliteren op een hoog niveau het leren van de kinderen in de kernvakken. Ontdekrijk gaat onderzoeken of en hoe vakspecialisten kunnen worden ingezet.

Ouders

Ouders krijgen een prominentere rol in ons onderwijs en worden nauwer betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. School en ouders zijn gelijkwaardige partners bij de schoolontwikkeling  van het kind. Vertrekpunt voor contact tussen school en ouders zijn de behoeftes van individuele leerlingen. Ouders en leerkrachten werken samen om het onderwijs te optimaliseren voor iedere leerling. Dit betekent dat de standaardgesprekkencyclus met ouders zijn langste tijd heeft gehad. We streven naar een gesprekkenarrangement op maat voor de ouders van iedere leerling waarbij voor een nader te bepalen periode leerdoelen worden gesteld en behaalde resultaten worden geëvalueerd.

We zijn open naar ouders. Zij krijgen volledig inzicht in de vorderingen van hun kind. We doen onderzoek naar ICT-tools die ouders dit inzicht kunnen geven.